Право на връщане

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отмяна е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на последните стоки.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни изпратите (СТИКС-Ист ООД, бул. Александър Батенберг 220А, 6100 Казанлък, България, office@styx-cosmetics.com, телефон: +359 (0) 890 177 112), чрез ясна декларация (например писмо или електронна поща, изпратена по пощата) за решението си да се откажете от този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за оттегляне, който обаче не е задължителен.

За да спазите срока за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

Анулиране на правото на оттегляне

За стоките, които се доставят запечатани и не са подходящи за връщане по причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, правото на отказ (правото на отказ) не се прилага, ако стоките са били разпечатани след доставката (напр. отворени кремове).

Последици от отмяната

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за отказа ви от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане. Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките. Трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

Примерен формуляр за анулиране

(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете и върнете този формуляр).

– За STYX-East OOD, bul. Александър Батенберг 220А, 6100 Казанлък, България, office@styx-cosmetics.com, Телефон: +359 (0) 890 177 112
– С настоящото аз/ние (*) анулирам/а договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)
– Поръчано на (*)/получено на (*)
– Име на потребителя(ите)
– Адрес на потребителя(ите)
– Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартиен носител)
– Дата(и)

(*) Заличете, когато е неприложимо.