Общи условия

Нашите общи условия остават в сила като съдържание на договора дори в случай на противоречие с други общи условия (например в документи като поръчки, потвърждения на поръчки и т.н.), ако не сме дали изричното си писмено съгласие за отклонения. Ние не сме обвързани с условията за покупка на купувача, дори ако не възразяваме изрично срещу тях. За последващи доставки се прилагат също така условията и разпоредбите без допълнително изрично споразумение. Устните допълнителни споразумения и последващите изменения на договора са валидни само ако са потвърдени от нас в писмена форма. Офертите ни подлежат на промяна без предизвестие, междинните продажби са запазени.

Всички цени се основават предимно на цената към датата на офертата. В случай на промяна на един от ценообразуващите фактори, ние имаме право да коригираме цената.

Прехвърляне на риска и срокове за доставка:

Доставката се извършва за сметка и на риск на получателя. Спазването на договорения срок за доставка зависи от непредвидими обстоятелства или обстоятелства, независещи от волята на страните, като например всички случаи на непреодолима сила и други подобни. Това включва също така военни събития, официални намеси и забрани (включително на чуждестранни органи), забавяне на транспорт и митническо оформяне, транспортни повреди, недостиг на енергия и суровини, бактериологични дефекти, трудови спорове и други подобни. Тези демонстративно посочени обстоятелства ни дават право да се откажем от договора или да удължим сроковете за доставка. Допустими са частични доставки. В случай на недостиг на стоки си запазваме правото да разделим доставките в зависимост от наличните количества стоки. Ако не е сключено споразумение, не могат да се предявяват искове за обезщетение за вреди, причинени от забавена доставка. Искове за обезщетение за вреди поради невъзможност за изпълнение, за което сме отговорни, се изключват в случай на лека небрежност.

Гаранция:

Оправданите жалби относно стоките могат да бъдат взети под внимание само ако са направени в писмен вид веднага след получаването на пратката, като се посочат причините за жалбата. Наличието на дефекти не дава право на клиента да задържи покупната цена или част от нея. Доставените от нас стоки трябва да бъдат проверени веднага след получаването им, да бъдат обработени по подходящ начин и да бъдат съхранявани или допълнително обработени в съответствие със съответните разпоредби (напр. директиви, ….). Не се издава кредитно известие за стоки, които са върнати поради неправилна доставка, съхранение или изтичане на препоръчания срок на употреба. Стоките могат да бъдат върнати само с наше съгласие. Ние носим отговорност за гаранционни претенции само ако може да се докаже груба небрежност от наша страна. Имаме право по наша преценка или да осигурим замяна на дефектната доставка или частична доставка в рамките на разумен гратисен период, или да издадем кредитно известие за фактурната стойност на дефектните стоки, и двете, ако е възможно, само срещу връщане на дефектните стоки. Гаранционни искове и/или искове за вреди, надвишаващи фактурната стойност на дефектните стоки, са изключени.

Купувачът се отказва от правото си на регресен иск срещу нас. Промените в адреса трябва да се съобщават незабавно с препоръчано писмо.

Условия за плащане:

В случай на забавено плащане имаме право да поискаме лихва за просрочие в размер на 12 % от текущия лихвен процент. Всички разходи за събиране на вземания (по-специално разходи за събиране на вземания), независимо дали са съдебни или досъдебни, или всички разходи, направени от кредитна или колекторска организация в резултат на това, се поемат от неизправната страна. Купувачът няма право да задържа или прихваща плащания поради гаранционни претенции или други насрещни претенции. Ако купувачът просрочи плащането или ако след сключването на договора станат известни обстоятелства, които поставят под въпрос неговата кредитоспособност, той спира плащанията си или се предвижда откриване на производство по несъстоятелност. Входящите плащания ще се използват първо за покриване на просрочените глоби и лихви, а след това за погасяване на най-старото задължение във всеки отделен случай. В такъв случай имаме право да извършим всички неизпълнени доставки само срещу пари в брой или авансово плащане или предоставяне на обезпечение.

Запазване на титлата:

Запазваме си правото на собственост върху предмета на покупката или върху постъпленията от препродажбата до пълното изплащане на сумата. Срокът на валидност на тази резервация не изтича в резултат на обработка, смесване, под каквато и да е форма и на каквото и да е място. Допустими са извънредни разпоредителни действия, като например залог, прехвърляне чрез обезпечение, цесия и др. Достъпът на трети лица до стоките и претенциите, които са предмет на запазване на правото на собственост, трябва да ни бъдат съобщени незабавно от купувача.

Място на юрисдикция:

Изключителната юрисдикция и за двете страни е съдът с предметна компетентност по седалището на нашата компания. Прилага се българското право.

С подаването на поръчка клиентът се съгласява с всички горепосочени разпоредби.