Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas (STYX-East OOD, bul. Alexander Batenberg 220A, 6100 Kasanlak, Bułgaria, office@styx-cosmetics.com, telefon: +359 (0) 890 177 112), w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Unieważnienie prawa do odstąpienia od umowy

W przypadku towarów, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, prawo do anulowania zamówienia (prawo do odstąpienia od umowy) nie ma zastosowania, jeśli towar został odpieczętowany po dostarczeniu (np. otwarte kremy).

Konsekwencje uchylenia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Pasażer musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

– Do STYX-East OOD, bul. Aleksander Batenberg 220A, 6100 Kasanlak, Bułgaria, office@styx-cosmetics.com, tel.: +359 (0) 890 177 112
– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta(ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
– Data(y)

(*) Niepotrzebne skreślić.