Ogólne zasady i warunki:

Ogólne zasady i warunki:

Nasze ogólne warunki handlowe pozostają wiążące jako treść umowy nawet w przypadku sprzeczności z innymi ogólnymi warunkami handlowymi (np. na dokumentach takich jak zamówienia, potwierdzenia zamówień itp.), o ile nie wyrazimy wyraźnej pisemnej zgody na odstępstwa. Warunki zakupu stosowane przez nabywcę nie są dla nas wiążące, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. W przypadku dalszych dostaw warunki te obowiązują również bez konieczności zawierania dodatkowych wyraźnych umów. Ustne porozumienia dodatkowe i późniejsze zmiany umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. Nasze oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia, sprzedaż pośrednia jest zastrzeżona.

Wszystkie ceny opierają się przede wszystkim na kosztach obowiązujących w dniu złożenia oferty. W przypadku zmiany jednego z czynników kosztotwórczych, będziemy uprawnieni do dostosowania ceny.

Przeniesienie ryzyka i terminy dostaw:

Przesyłka jest realizowana na rachunek i ryzyko odbiorcy. Dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy jest uzależnione od nieprzewidywalnych okoliczności lub okoliczności niezależnych od woli stron, takich jak wszelkie przypadki siły wyższej i tym podobne. Obejmuje to również wydarzenia wojenne, interwencje i zakazy urzędowe (w tym władz zagranicznych), opóźnienia w odprawach transportowych i celnych, szkody transportowe, niedobory energii i surowców, wady bakteriologiczne, spory pracownicze itp. Te konkretnie wymienione okoliczności uprawniają nas do odstąpienia od umowy lub przedłużenia terminów dostaw. Dopuszczalne są dostawy częściowe. W przypadku niedoboru towaru zastrzegamy sobie prawo do podzielenia dostawy w zależności od ilości dostępnego towaru. eżeli umowa nie została zawarta, nie można dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia w dostawie. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niemożności wykonania świadczenia, za które jesteśmy odpowiedzialni, są wykluczone w przypadku lekkiego zaniedbania.

Gwarancja:

Uzasadnione reklamacje dotyczące towarów mogą być uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną złożone w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, z podaniem przyczyn reklamacji. Wystąpienie wad nie uprawnia klienta do wstrzymania zapłaty ceny zakupu lub jej części. Dostarczane przez nas towary należy natychmiast po otrzymaniu skontrolować, właściwie obchodzić się z nimi oraz przechowywać lub dalej przetwarzać zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. dyrektywami, ….). Nota kredytowa nie zostanie wystawiona na towary, które zostały zwrócone z powodu niewłaściwej dostawy, przechowywania lub upływu zalecanego okresu użytkowania. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie za naszą zgodą. Odpowiedzialność za roszczenia gwarancyjne ponosimy tylko wtedy, gdy można udowodnić rażące zaniedbanie z naszej strony. Jesteśmy uprawnieni, według naszego uznania, do wymiany wadliwej dostawy lub dostawy częściowej w rozsądnym terminie lub do wystawienia noty uznaniowej na wartość faktury za wadliwy towar, w obu przypadkach, jeśli to możliwe, wyłącznie za zwrotem wadliwego towaru. Roszczenia gwarancyjne i/lub roszczenia o odszkodowanie przekraczające wartość faktury za wadliwy towar są wykluczone.

Kupujący zrzeka się prawa do roszczeń regresowych wobec nas. O zmianie adresu należy niezwłocznie powiadomić listem poleconym.

Warunki płatności:

W przypadku opóźnień w płatnościach mamy prawo żądać odsetek za zwłokę według aktualnej stopy procentowej wynoszącej 12%. Wszelkie koszty windykacji (w szczególności koszty upomnienia i windykacji), zarówno sądowej, jak i przedsądowej, oraz wszelkie koszty poniesione w związku z tym przez organizację kredytową lub windykacyjną, ponosi strona naruszająca umowę. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania lub potrącenia płatności z powodu roszczeń z tytułu gwarancji lub innych roszczeń wzajemnych. Jeśli kupujący zalega z płatnościami lub jeśli po zawarciu umowy ujawnione zostaną okoliczności, które podważają jego wiarygodność kredytową, kupujący wstrzyma swoje płatności lub przewiduje się wszczęcie postępowania upadłościowego. Wpływające wpłaty będą w pierwszej kolejności wykorzystywane na pokrycie zaległych grzywien i odsetek, a następnie na spłatę najstarszych zobowiązań w każdym przypadku. W takim przypadku będziemy uprawnieni do zrealizowania zaległych dostaw wyłącznie za zapłatą gotówką lub zaliczką albo za złożeniem zabezpieczenia.

Zachowanie tytułu:

Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu zakupu lub do przychodów z odsprzedaży do momentu uiszczenia pełnej zapłaty. Zastrzeżenie to nie wygasa w wyniku przetwarzania, mieszania, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek miejscu. Dozwolone jest dokonywanie nadzwyczajnych rozporządzeń, takich jak zastaw, przeniesienie w drodze zabezpieczenia, cesja itp. Kupujący musi niezwłocznie poinformować nas o dostępie osób trzecich do towarów oraz o roszczeniach podlegających zastrzeżeniu własności.

Miejsce jurysdykcji:

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla obu stron jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby naszej firmy. Zastosowanie ma prawo bułgarskie.

Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na wszystkie powyższe postanowienia.