Všeobecné obchodní podmínky:

Naše všeobecné obchodní podmínky zůstávají v platnosti jako obsah smlouvy i v případě rozporu s jinými všeobecnými obchodními podmínkami (např. na dokumentech, jako jsou objednávky, potvrzení objednávky atd.), pokud jsme k odchylkám nedali výslovný písemný souhlas. Nákupní podmínky kupujícího pro nás nejsou závazné, i když proti nim výslovně nevzneseme námitky. Pro další dodávky platí tyto podmínky i bez další výslovné dohody. Ústní vedlejší dohody a následné změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li námi písemně potvrzeny. Naše nabídky se mohou měnit bez předchozího upozornění, meziprodej je vyhrazen.

Všechny ceny vycházejí především z výše nákladů k datu nabídky. V případě změny některého z nákladotvorných faktorů jsme oprávněni cenu upravit.

Převod rizika a dodací lhůty:

Zásilka se zasílá na účet a riziko příjemce. Dodržení sjednané dodací lhůty může být omezeno nepředvídatelnými okolnostmi nebo okolnostmi nezávislými na vůli stran, jako jsou všechny případy vyšší moci a podobně. Patří sem také válečné události, úřední zásahy a zákazy (včetně zásahů zahraničních orgánů), zpoždění v dopravě a celním řízení, škody v dopravě, nedostatek energie a surovin, bakteriologické závady, pracovní spory apod. Tyto demonstrativně vyjmenované okolnosti nás opravňují k odstoupení od smlouvy nebo k prodloužení dodacích lhůt. Dílčí dodávky jsou přípustné. V případě nedostatku zboží si vyhrazujeme právo rozdělit dodávky podle množství dostupného zboží. Pokud dohoda nebyla uzavřena, nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody z důvodu opožděného dodání. Nároky na náhradu škody z důvodu nemožnosti plnění, za které odpovídáme, jsou v případě lehké nedbalosti vyloučeny.

Záruka:

Na oprávněné reklamace zboží lze brát zřetel pouze tehdy, jsou-li podány písemně bezprostředně po obdržení zásilky s uvedením důvodů reklamace. Výskyt vady neopravňuje zákazníka k zadržení kupní ceny nebo její části. Námi dodané zboží musí být ihned po obdržení zkontrolováno, musí s ním být řádně manipulováno a musí být skladováno nebo dále zpracováváno v souladu s příslušnými předpisy (např. směrnicemi,….). Dobropis nebude vystaven na zboží, které bylo vráceno z důvodu nesprávného dodání, skladování nebo uplynutí doporučené doby používání. Zboží lze vrátit pouze s naším souhlasem. Za záruční nároky ručíme pouze v případě, že se prokáže hrubá nedbalost z naší strany. Jsme oprávněni podle našeho uvážení buď poskytnout náhradu za vadnou dodávku nebo částečnou dodávku v přiměřené dodatečné lhůtě, nebo vystavit dobropis na fakturovanou hodnotu vadného zboží, obojí pokud možno pouze proti vrácení vadného zboží. Záruční nároky a/nebo nároky na náhradu škody přesahující fakturační hodnotu vadného zboží jsou vyloučeny.

Kupující se vzdává práva na náhradu škody. Změnu adresy je třeba neprodleně oznámit doporučeným dopisem.

Platební podmínky:

V případě opožděné platby jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení v aktuální výši 12 %. Veškeré náklady na vymáhání (zejména náklady na upomínky a vymáhání), ať už soudní nebo předžalobní, nebo veškeré náklady, které v důsledku toho vzniknou úvěrové nebo inkasní organizaci, nese strana v prodlení. Kupující není oprávněn zadržet nebo započíst platby z důvodu záručních nároků nebo jiných protipohledávek. Pokud je kupující v prodlení s platbou nebo pokud po uzavření smlouvy vyjdou najevo okolnosti, které zpochybňují jeho úvěruschopnost, zastaví své platby nebo se očekává zahájení insolvenčního řízení, příchozí platby budou nejprve použity na úhradu případných pokut a úroků z prodlení a poté na úhradu nejstarších závazků v jednotlivých případech. V takovém případě jsme oprávněni provést všechny zbývající dodávky pouze proti hotovosti nebo záloze nebo poskytnutí jistoty.

Vyhrazení titulu:

Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě nebo k výtěžku z dalšího prodeje až do úplného zaplacení. Tato výhrada nezaniká zpracováním, mícháním, v jakékoli formě a na jakémkoli místě. Mimořádné dispozice, jako je zástava, zajišťovací převod, postoupení atd., jsou přípustné. Přístup třetích osob ke zboží a nároky, na které se vztahuje naše výhrada vlastnictví, nám musí kupující neprodleně oznámit.

Místo příslušnosti:

Výlučnou soudní příslušností pro obě strany je věcně příslušný soud v sídle naší společnosti. Použijí se bulharské právní předpisy.

Zadáním objednávky zákazník souhlasí se všemi výše uvedenými ustanoveními.