Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (STYX-East OOD, bul. Alexander Batenberg 220A, 6100 Kazanlak, Bulharsko, office@styx-cosmetics.com, telefon: +359 (0) 890 177 112), a to prostřednictvím jasného prohlášení (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zrušení práva na odstoupení od smlouvy

U zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, se právo na odstoupení od smlouvy neuplatní, pokud bylo zboží po dodání rozpečetěno (např. otevřené krémy).

Důsledky zrušení

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

– Do STYX-East OOD, bul. Alexander Batenberg 220A, 6100 Kazanlak, Bulharsko, office@styx-cosmetics.com, Tel: +359 (0) 890 177 112
– Odvolávám/odvoláváme (*) tímto smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).
– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
– Datum(y)

(*) Nehodící se škrtněte.